Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.               Prevádzkovateľ tejto webovej platformy www.klepeto.com (ďalej len „platforma“), ktorým je: Waro land s.r.o., IČO: 46 857 401, so sídlom Rudná 231, 048 01 Rudná, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30879/V(ďalej len „prevádzkovateľ“) sa rozhodol poskytnúť vám milí priatelia príležitosť, aká je už v zahraničí väčšinou samozrejmosťou a to privirobiť si pomocou iným, ktorí takúto pomoc hľadajú. Poskytnutie pomoci s Vašou domácnosťou, dvorom, záhradou,  či vašich domácich miláčikov počas času, po ktorý sa im nemôžete buď dostatočne venovať, alebo ste odcestovaní, máte prípadne zdravotné problémy a iné situácie, počas ktorých tieto činnosti neviete vykonávať. Práve preto je tu naša platforma ktorá vám pomôže nájsť tú správnu osobu, ktorá sa o vášhu prácu postará poprípade poskytne vám aj iné dodatočné služby, ktoré daná osoba poskytuje (ďalej len „pomocník“).

2.              Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú všeobecnejšou úpravou vzťahov ako aj vzájomných práv a povinností všetkých subjektov (prevádzkovateľa webovej platformy, pomocníkov, zadávateĺov prác a akýchkoľvek iných subjektov používajúcich webovú platformu prevádzkovateľa), ktoré pri používaní tejto webovej platformy medzi týmito subjektmi vznikli, môžu vzniknúť alebo v budúcnosti vzniknú. Používaním platformy potvrdzujú všetky subjekty, že sa s týmito VOP vopred oboznámili a že s nimi vyjadrujú súhlas. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený v prípade potreby tieto VOP kedykoľvek zmeniť. V takomto prípade sa prevádzkovateľ platformy zaväzuje tieto nové VOP zverejniť na platforme bez zbytočného odkladu, čím tieto nové VOP nadobudnú svoju platnosť a účinnosť.

3.              V prípade záujmu pomockníka o poskytovanie svojich služieb prostredníctvom platformy je potrebné, aby si pomocník vytvoril svoj profil zaregistrovaním sa na tejto platforme (ak ešte nemá svoj profil na platforme vytvorený), kde vyplní všetky potrebné údaje o svojej osobe ako aj o svojich službách (ktorými sú napr. domáce práce/upratovacie služby, práce okolo domu, stavebné a remeselné práce, sťahovanie - dvíhanie ťažkých vecí, stráženie / opatrovanie, venčenie/stráženie zvierat, nákup/dovoz/odvoz, verenie/pečenie, montáž nábytku ), uverejní svoju fotografiu alebo logo aby nebol „anonymný“, uvedie rôzne typy svojich služieb, ktoré bude pre zadávateľov prác prostredníctvom tejto platformy poskytovať a na ktorom bude taktiež uverejnené, akú odplatu požaduje za poskytnutie týchto svojich služieb. Pomocníkom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá na právne úkony (v prípade, ak pomocník nemá v čase zaregistrovania sa alebo v čase poskytovania svojich služieb vek minimálne 18 rokov, vytvorením si svojho profilu na platforme potvrdzuje, že služby, ktoré bude prostredníctvom platformy poskytovať budú poskytované vždy so súhlasom a vedomím svojho zákonného zástupcu poprípade inej osoby, ktorá takúto osobu zastupuje pri právnych úkonoch, pričom táto s týmto ustanovením vyjadruje svoj výslovný súhlas) a ktorá sa prostredníctvom tejto platformy zaväzuje poskytovať svoje zverejnené služby osobne, svedomito, riadne a za vopred uverejnenú odmenu za poskytnutie týchto služieb. Zaregistrovaním sa na platforme a zriadením si svojho profilu vzniká medzi prevádzkovateľom platformy a pomocníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito VOP. Pomocník zaregistrovaním sa na tejto platforme a vytvorením si svojho profilu na platforme vyjadruje taktiež svoj súhlas so znením týchto VOP a s podmienkami v nich uvedenými.

4.              Zadávateľ práce je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony (v prípade, ak zadávateľ práce nemá v čase zaregistrovania sa alebo v čase objednávania si služieb prostredníctvom platformy vek minimálne 18 rokov, vytvorením si svojho profilu na platforme potvrdzuje, že služby, ktoré si bude prostredníctvom platformy objednávať, budú objednávané vždy so súhlasom a vedomím svojho zákonného zástupcu poprípade inej osoby, ktorá takúto osobu zastupuje pri právnych úkonoch, pričom táto s týmto ustanovením vyjadruje svoj výslovný súhlas) a ktorá využitím služieb platformy prejavuje svoj záujem o poskytnutie služieb niektorého z pomocníkov, ktorý má na platforme zriadený svoj profil a ktorý je na platforme riadne zaregistrovaný. Využitím akejkoľvek služby niektorého z registrovaných pomocníkov prostredníctvom tejto platformy vzniká medzi zadávateľom práce a pomocníkom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito VOP. Zadávateľ práce využitím služieb niektorého z pomocníkov prostredníctvom tejto platformy vyjadruje taktiež svoj súhlas so znením týchto VOP a s podmienkami v nich uvedenými.

5.              Prevádzkovateľ platformy sa zaväzuje, že bude platformu prevádzkovať a zabezpečovať administratívnu činnosť platformy tak, aby mohli byť služby poskytované pomocníkmi a služby vyžadované zadávateľmi práce poskytované bez zbytočných prieťahov a aby bola komunikácia všetkých strán zabezpečená prostredníctvom platformy tak, aby mohlo dôjsť k poskytnutiu takýchto požadovaných služieb prostredníctvom platformy. Prevádzkovateľ platformy sa taktiež zaväzuje, že bude zabezpečovať riadny a ničím nerušený chod platformy ako aj riadnu realizáciu úhrad spojených s poskytnutými službami pomocníkov pre zadávateľov prác po tom, čo boli tieto služby vykonané a to v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP.

6.              Ak niektoré vzťahy ako aj práva alebo povinnosti vzniknuté medzi subjektmi používajúcimi platformu prevádzkovateľa nebudú upravené týmito VOP, budú sa takéto vzťahy ako aj práva alebo povinnosti vzniknuté medzi subjektmi používajúcimi platformu prevádzkovateľa spravovať príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ktoré sú týmto vzťahom svojim obsahom a účelom najbližšie.

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA, PRÁVA A POVINNOSTI

 

1.              Zadávateľ práce, ktorý je zaregistrovaný na platforme a ktorý má záujem o poskytnutie služieb niektorého zo zaregistrovaných pomocníkov, môže za týmto účelom takéhoto pomocníka prostredníctvom platformy skontaktovať. 

2.              V prípade, ak má zadávateľ práce vloženú na svojom zriadenom platformovom účte minimálne sumu vo výške 10 Eur, môže pomocou platformy požiadať akéhokoľvek pomocníka ktorého si pomocou platformy vyhľadal, aby mu ten po ich dohode prostredníctvom platformy poskytol ním požadované služby pomocníka za vopred známu a tým pádom aj dohodnutú odmenu za poskytnutie týchto služieb. Na tento účel vyplní zadávateľ práce určený formulár, v ktorom si vyberie nielen daného pomocníka ale taktiež služby, ktoré od daného pomocníka požaduje.

3.              V prípade, že sa zadávateľ práce s vybraným pomocníkom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí ním požadovanej služby zo strany pomocníka, zaväzuje sa týmto pomocník vykonať pre zadávateľ práce dohodnutú službu v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu a zadávateľ práce sa naopak zaväzuje, že v dohodnutom čase poskytne pomocníkovi svoj priestor a predmety, aby pomocník mohol pre zadávateľa tejto práce vykonať vopred dohodnuté a odsúhlasené služby. V prípade, ak by niektorá zo strán, teda buď pomocník alebo zadávateľ práce, nemohol splniť niektorú zo svojich povinností potrebných na realizáciu dohodnutých služieb pomocníka v prospech zadávateľ práce, musí takúto prekážku oznámiť druhej strane ako aj prevádzkovateľovi platformy bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 3 dní pred poskytnutím predmetnej služby, v opačnom prípade zodpovedá za možné porušenie svojich povinností. Prevádzkovateľ platformy v takomto prípade nezodpovedá za porušenie povinností ktorejkoľvek zo strán, čo berú obe strany na vedomie.

4.              V prípade, že sa zadávateľ práce so zvoleným pomocníkom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí zvolenej/zvolených službieb/služby a tieto služby boli pomocníkovi aj následne uskutočnené a zrealizované, súhlasí zadávateľ práce s tým, aby mu prevádzkovateľ platformy z jeho zriadeného platformového účtu stiahol dohodnutú sumu za poskytnuté služby pomocníkom a túto po odrátaní dohodnutej provízie za sprostredkovanie predmetnej služby zo strany prevádzkovateľa platformy a po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP poskytol pomocníkovi v prospech jeho zriadeného platformového účtu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany pomocníka. Tieto peňažné prostriedky budú po objednaní služby/služieb zo strany zadávateľ práce stiahnuté z účtu zadávateľ práce iba virtuálne (bude viditeľné, že sú rezervované v prospech peomocníka, aby mu v prípade poskytnutia služby boli následne v stanovenej lehote poskytnuté v prospech jeho účtu) a tieto budú zadávateľ práce v prípade vykonania služby zo strany pomocníka automaticky poukázané na platformový účet pomocníka najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany pomocníka.

5.              Po tom, čo bola/i poskytnutá/é služba/y zo strany pomocníka v prospech zadávateľa práce, má sa za to, že táto služba bola poskytnutá bez akýchkoľvek námietok zo strany zadávateľa práce, na základe čoho prevádzkovateľ platformy následne poskytne pomocníkovidohodnutú odmenu podľa a v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku VOP. V prípade, že zadávateľ práce alebo pomocník vyplní najneskôr v lehote do 3 dní pred poskytnutím služby storno formulár a teda z tohto dôvodu nebude objednaná služba v prospech zadávateľa práce zo strany pomocníka poskytnutá, nebudú zadávateľovi práce z jeho platformového účtu stiahnuté virtuálne peňažné prostriedky v prospech platformového účtu pomocníka v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku VOP a služba sa bude považovať za neposkytnutú. Zadávateľ práce môže taktiež ohodnotiť pomocníka v súvislosti s ním poskytnutými službami na jeho profile, avšak zaväzuje sa, že takéto zverejnenie nebude mať urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah. V prípade, ak by došlo k porušeniu tohto ustanovenia VOP, vyhradzuje si prevádzkovateľ platformy právo na to, aby takéto vyjadrenie zadávateľ práce kedykoľvek stiahol z platformy. 

6.              Keďže je možné, že niektoré nezhody prípadne určitá nespokojnosť zadávateľa práce s pomocníkom môžu byť subjektívneho charakteru, avšak pomocník vykonal v stanovenom čase zadávateľom práce požadovanú a objednanú službu, nemá táto nespokojnosť vplyv na to, že sa zadávateľ práce zaväzuje za túto službu poskytnúť pomocníkovi dohodnutú a stanovenú odplatu, avšak v budúcnosti už nemusí využiť služby daného pomocníka. Z tohto dôvodu je preto v záujme pomocníkoc, aby si svoje služby vykonávali v záujme a k spokojnosti zadávateľov práce a tí si potom aj následne objednávali ich služby prostredníctvom platformy.  V prípade, že zadávateľ práce do dvoch dní po skončení práce, teda odovzdaní práce pomocníkom, vznesie relevantné dôkazy, že práce nemala zodpovednú dohodnutú kvalitu, je možné zadávateľovi práce vrátiť celú sumu, ktorú zaplatil za túto prácu, pričom je to možné len raz u jedného konkrétneho pomocníka. Relevantnosť sťažnosti posudzuje prevádzkovateľ platformy.

7.              Pri používaní platformy prevádzkovateľa sa prostredníctvom svojich vytvorených profilov tak zadávateľ práce ako aj pomocníka zaväzujú, že túto platformu budú používať tak, aby nenarušovali práva, oprávnenia a právom chránené záujmy akýchkoľvek iných tretích subjektov, aby neporušovali akékoľvek právne predpisy súvisiace s používaním platformy prevádzkovateľa, aby prostredníctvom tejto platformy nezasahovali do práv alebo oprávnených záujmov akýchkoľvek iných tretích subjektov, neprejavovali alebo nepotláčali akékoľvek náznaky rasovej, náboženskej, kultúrnej alebo inej neznášanlivosti voči tretím subjektom, aby nevkladali na platformu príspevky alebo diskusie, ktoré by mali alebo mohli mať urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah a pod.

8.              Akýkoľvek subjekt užívajúci platformu ju nesmie užívať v rozpore s týmito VOP, spôsobom ktorý by mohol poškodiť prevádzkovateľa platformy poprípade iné subjekty a je povinný ju užívať len v takom rozsahu, ktorý nebude na úkor práv a právom chránených záujmov iných subjektov užívajúcich platformu a ktorý bude v súlade s jej určením a technickými možnosťami.

9.              Prístup na platformu a jej používanie je bezplatné. Všetky subjekty používajúce platformu však samé znášajú ich vlastné náklady, ktoré im v súvislosti s jej užívaním vznikli a ktorými sú najmä náklady spojené s internetovým pripojením a pod. Tieto vzniknuté náklady si všetky subjekty používajúce platformu hradia samé a to podľa dohodnutých podmienok s ich dodávateľmi takýchto služieb.

10.           Každý subjekt, ktorý prostredníctvom tejto platformy je povinný zverejniť údaje vyžadované pri registrácii na platforme prípadne vytvorení profilu a pod. je povinný uviesť úplné, pravdivé, presné a správne údaje. V prípade, že takýto subjekt neuvedie úplné, pravdivé, presné a správne údaje, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo iné následky, ktoré už buď vznikli alebo by mohli iným subjektom z tohto dôvodu vzniknúť.

11.           Práva a povinnosti prevádzkovateľa platformy:

·         Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek údaje získané od subjektov využívajúcich a registrovaných na platforme bude využívať iba na prevádzkové potreby platformy a že tieto údaje neposkytne akýmkoľvek iným tretím osobám, ktoré nemajú oprávnenie na ich použitie.

·         Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude prostredníctvom platformy vyvíjať adekvátnu súčinnosť medzi zadávateľ práce a pomocníkom tak, aby bol dosiahnutý želaný účel zadávateľa práce prostredníctvom tejto platformy na poskytnutie želaných služieb zo strany pomocníka registrovaného na platforme.

·         Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na to, že v prípade závažného porušenia ktorýchkoľvek ustanovení týchto VOP alebo závažného porušenia práv a povinností súvisiacich s činnosťou pomocníka alebo zo strany zadávateľ práce môže prevádzkovateľ platformy na základe svojho vlastného uváženia prerušiť alebo pozastaviť členstvo a registráciu takéhoto subjektu na platforme, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo výslovného udania dôvodu.

·         Prevádzkovateľ môže v prípade, že ak zadávateľ práce alebo pomocník publikujú na svojom profile obsah, ktorý je v rozpore s týmito VOP vyzvať zadávateľa práce alebo pomocníka na odstránenie týchto nedostatkov a v prípade, že zadávateľ práce alebo pomocník takejto výzve prevádzkovateľa platformy bez zbytočného odkladu nevyhovejú, môže prevádzkovateľ zrušiť registráciu takéhoto zadávateľa práce alebo pomocníka na platforme.

·         Prevádzkovateľ má oprávnenie kedykoľvek vyzvať zadávateľa práce alebo pomocníka na predloženie dokladov alebo iných materiálov, poprípade preukázanie skutočností ktoré v prípade potreby a nutnosti potvrdia skutočnosti a tvrdenia uvádzané na profile zadávateľa práce alebo pomocníka. V prípade, ak sa preukáže, že skutočnosti, tvrdenia alebo informácie zverejnené na profile zadávateľa práce alebo pomocníka sú nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce, urážlivé a pod., vyhradzuje si prevádzkovateľ platformy právo na to, že takéto skutočnosti zverejnené na profile zadávateľa práce alebo pomocníka nemusí zverejniť, poprípade že zverejnenie týchto skutočností alebo informácií môže prevádzkovateľ platformy priamo sám odstrániť alebo zrušiť.

·         Prevádzkovateľ neručí za splnenie akýchkoľvek záväzkov zadávateľa práce alebo pomocníka a voči tretím osobám ako aj voči ním navzájom. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za súlad a pravdivosť údajov uvedených na profile zadávateľa práce alebo pomocníka so skutočnosťou, ktoré sú uverejnené na platforme prevádzkovateľa.

12.           Práva a povinnosti zadávateľa práce alebo pomocníka:

·         Každý subjekt, ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, je povinný na tomto profile vystupovať pod jeho skutočným menom a musí prevádzkovateľovi poskytnúť skutočné a pravdivé údaje, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácii subjektu na platforme a k vytvoreniu jeho profilu.

·         Každý subjekt, ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, je zodpovedný za všetku aktivitu, ktorá sa na jeho profile uskutočňuje.

·         Zadávateľ práce alebo pomocník ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, nie je oprávnený na tomto profile umiestňovať taký obsah, ktorý by poškodzoval alebo bol v budúcnosti spôsobilý poškodiť práva alebo právom chránené záujmy iných tretích osôb.

·         Pred využívaním služieb platformy sa najprv vyžaduje vytvorenie vlastného profilu zadávateľa práce alebo pomocníka. V prípade záujmu o poskytnutie služieb pomocníka je potrebné zo strany zadávateľa práce vyplnenie elektronického formulára, na základe ktorého možno požadovať od zvoleného pomocníka poskytnutie jeho služieb. Po odsúhlasení a prijatí elektronického formulára na poskytnutie služieb pomocníka zo strany pomocníka môžu byť predmetné služby pomocníkom poskytnuté v prospech zadávateľa práce , a to v súlade a za podmienok ustanovených týmito VOP a vyplneným elektronickým formulárom.

·         Pomocník ako aj zadávateľ práce sa zaväzujú, že všetku komunikáciu a objednávky týkajúce a súvisiace s poskytovaním služieb pomocníka, ku ktorému sa dostali pomocou platformy prevádzkovateľa, budú výhradne prostredníctvom tejto platformy prevádzkovateľa a teda nebudú ju obchádzať. Pomocník sa vytvorením profilu na platforme zaväzuje, že nebude svoje služby poskytovať a ponúkať zadávateľom práce ku ktorým sa dostal pomocou platformy prevádzkovateľa mimo platformy a že ju nebude takýmto spôsobom obchádzať. V prípade, ak budú vyššie uvedené skutočnosti zo strany pomocníka ako aj zadávateľa práce porušené, teda pomocník už známemu zadávateľovi práce ponúkne alebo poskytne svoje služby nepriamo – pomimo a nie priamo prostredníctvom platformy, poprípade zadávateľ práce už známeho pomocníka skontaktuje za účelom poskytnutia jeho služieb mimo platformy prevádzkovateľa, porušia tým tieto VOP a zaväzujú sa v takom prípade zaplatiť prevádzkovateľovi platformy zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé takéto jednotlivé porušenie týchto VOP.

·         Pomocník ako aj zadávateľ práce sa zaväzujú poskytnúť prevádzkovateľovi platformy všetky potrebné informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre naplnenie ich povinností v súlade s týmito VOP.

·         Pomocník musí v prípade, že o to prevádzkovateľ platformy požiada, oznámiť prevádzkovateľovi platformy bez zbytočného odkladu, či objednávku služieb zo strany zadávateľa práce prijal, odmietol, prípadne ju už splnil a pod., aby si mohol taktiež prevádzkovateľ náležite splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP voči zadávateľovi práce  ako aj pomocníkovi.

·         Zadávateľ práce je povinný na svojom profile uverejnenom na platforme uvádzať pravdivé údaje o práci ktorú potrebuje splniť, ako sú napr. jej dĺžku, špecifikácie práce, potrebné informácie týkajúce sa zdravotného stavu a pod.

·         Pomocník je povinný byť plne spôsobilý k poskytovaniu služieb, ktoré sú uverejnené na jeho profile a ku ktorým sa prostredníctvom tohto portálu a po dohode so zadávateľom práce zaväzuje. Týmito službami môžu byť napr.  domáce práce/upratovacie služby, práce okolo domu, stavebné a remeselné práce, sťahovanie - dvíhanie ťažkých vecí, stráženie / opatrovanie, venčenie/stráženie zvierat, nákup/dovoz/odvoz, verenie/pečenie, montáž nábytku a iné podobné služby.

·         Pomocník sa momentom, kedy uverejní na svojom profile poskytovanie služieb pre zadávateľov prác prostredníctvom tejto platformy zaväzuje, že v prípade, ak je na poskytovanie takýchto služieb za potreby určité osobitné oprávnenie alebo povolenie vyžadované právnymi predpismi, takýmto osobitným oprávnením alebo povolením disponuje a v prípade, ak tomu tak nie je, znáša všetky právne dôsledky s tým súvisiace. V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť za porušenie právnych povinností zo strany pomocníka, pretože prevádzkovateľ platformy svojvoľne nekontroluje a ani nemá povinnosť kontrolovať správnosť a pravdivosť uverejnených údajov a informácií na profile pomocníka.  

·         Pomocník sa vytvorením svojho profilu na platforme prevádzkovateľa zaväzuje, že disponuje dostatočnými znalosťami a skúsenosťami na poskytovanie služieb, ktoré sú na jeho profile uverejnené a ktoré prostredníctvom tejto platformy poskytuje majiteľom zvierat. Za porušenie takejto povinnosti pomocníka nesie pomocník plnú zodpovednosť.

·         Pomocník je povinný na vlastné nebezpečenstvo informovať sa u zadávateľa práce pred tým, ako mu poskytne svoje služby o prípadnom technickom stave vecí, poprípade potvrdenia o absolvovaní predpísaných skúškach, poprípade o poskytnutie informácií o charakterových vlastnostiach danej práce alebo iných neobvyklých vlastnostiach práce, ktoré by mohli prípadne viesť ku ohrozeniu technického stavu veci/majetku počas poskytovania služieb zo strany pomocníka, spôsobeniu rôznych škôd na majetku pomocníka, zadávateľa práce poprípade inej tretej osoby, zraneniu akýchkoľvek osôb a pod.

·         Pomocník je taktiež povinný na vlastné nebezpečenstvo informovať sa u zadávateľa prác a vyžiadať si od neho pred tým, ako mu poskytne svoje služby, pokyny týkajúce sa požadovaného postupu v prípade predpokladaných technických/zdravotných problémov nehnuteľných aj hnuteľných vecí, zvierat či iných predpokladaných udalostí, ktoré vzhľadom na povahu, zdravotný stav a iné okolnosti možno predpokladať ako aj informovať sa u zadávateľa práce, ako v takom prípade postupovať a ako vyriešiť prípadné finančné náklady s tým súvisiace a pod.  V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť za porušenie týchto povinností zo strany pomocníka, čo berie pomocník ako aj zadávateľ práce na vedomie.

·         Pomocník sa zaväzuje, že bude počas výkonu svojich služieb poskytovať zadávateľovi práce aspoň 1x za deň informáciu o tom, ako prebieha poskytovanie jeho služieb a či je všetko v poriadku tak, aby mal zadávateľ práce dostatočné informácie o aktuálnom stave práce. Takúto informáciu môže pomocník poskytnúť zadávateľovi práce buď sms správou, e-mailom, telefonicky, prostredníctvom dohodnutej sociálnej siete ako FB, whatsup, viber a pod., alebo aj zaslaním obrazovej správy na mobilné zariadenie zadávateľa práce poprípade na e-mail zadávateľa práce. Obe strany sa môžu taktiež dohodnúť, že peomocník takúto povinnosť nemá a v takomto prípade sa toto ustanovenie VOP na pomocníka nevzťahuje.

·         V prípade, ak počas poskytovania služieb pomocníkom nastanú nepredpokladané technické/zdravotné problémy zverenej veci nehnutelnosti, alebo zvereného zvieraťa, poprípade nastanú iné skutočnosti, kedy bude technický/zdravotný stav zvieraťa vážne ohrozený, zaväzuje sa v takomto prípade pomocník bez zbytočného odkladu skontaktovať mzadávateľa práce a informovať ho o týchto skutočnostiach. Za porušenie týchto povinností zo strany pomocníka nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť.

·         Všetky subjekty využívajúce túto platformu sú oprávnené užívať platformu iba takým spôsobom a na taký účel, ktorý je vymedzený v predmetných ustanoveniach týchto VOP.

13.           Zadávateľ práce ako aj pomocník dávajú prevádzkovateľovi platformy svoj výslovný súhlas na zverejnenie všetkých údajov nachádzajúcich sa na ich profile uverejnenom na platforme prevádzkovateľa, ktorých obsah alebo význam nie je žiadnym spôsobom anonymný a ktoré môžu byť verejne prístupné prostredníctvom platformy prevádzkovateľa iným tretím subjektom. Z tohto dôvodu sa preto nevyžaduje od zadávateľa práce alebo pomocníka udelenie žiadneho iného dodatočného súhlasu pre prevádzkovateľa platformy.

14.           Všetci užívatelia platformy, zadávateľia prác, pomocníci ako aj iné tretie subjekty využívajúce platformu vyhlasujú, že si tieto VOP pozorne prečítali a že všetku činnosť, ktorú budú na platforme uskutočňovať bude v súlade s týmito VOP a že v prípade, ak tomu tak nebude, nesú v celom rozsahu zodpovednosť za takéto svoje konanie, za ktoré prevádzkovateľ platformy žiadnym spôsobom nezodpovedá.

15.           Každý užívateľ platformy, zadávatelia prác,  pomocníci ako aj iné tretie subjekty využívajúce platformu vyhlasujú, že tieto VOP v celom rozsahu akceptujú.

 

PLATBY, PLATOBNÉ PODMIENKY, POPLATKY

 

1.               Prevádzkovateľ sa zaväzuje a týmito VOP garantuje, že registrácia na platforme je bezplatná, a to tak pre zadávateľov prác ako aj pre pomocníkov.

2.               Zadávateľ prác, ktorý je zaregistrovaný na platforme a ktorý má záujem o poskytnutie služieb niektorého zo zaregistrovaných pomocníkov, môže za týmto účelom takéhoto pomocníka prostredníctvom platformy skontaktovať.

3.               V súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP môže zadávateľ práce pomocou platformy požiadať akéhokoľvek pomocníka ktorého si pomocou platformy vyhľadal, aby mu ten po ich dohode prostredníctvom platformy poskytol ním požadované služby peomocníka za vopred známu a tým pádom aj dohodnutú odmenu. Pred objednaním si konkrétnej služby/ieb zo strany zadávateľa práce od konkrétneho pomocníka musí mať zadávateľ práce vloženú na svojom zriadenom platformovom účte minimálne sumu vo výške 20 Eur. Následne na to môže zadávateľ práce pomocou platformy skontaktovať akéhokoľvek pomocníka za účelom poskytnutia jeho služieb v prospech zadávateľa práce, ktoré budú presne špecifikované v určenom formulári, v ktorom si vyberie nielen daného pomocníka ale taktiež konkrétne služby pomocníka, ktoré od neho požaduje.  

4.               V prípade, že sa zadávateľ práce so zvoleným pomocníkom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí zvolenej/zvolených služby/služieb a tieto služby boli pomocníkom dohotnuté služby pomocníkom a túto po odrátaní dohodnutej provízie za sprostredkovanie predmetnej služby zo strany prevádzkovateľa platformy a po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP poskytol pomocníkovi v prospech jeho zriadeného platformového účtu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany pomocníka. Tieto peňažné prostriedky budú po objednaní služby/služieb zo strany zadávateľa práce stiahnuté z účtu zadávateľa práce  iba virtuálne (bude viditeľné, že sú rezervované v prospech pomocníka, aby mu v prípade poskytnutia služby boli následne v stanovenej lehote poskytnuté v prospech jeho účtu) a tieto budú zadávateľovi práce v prípade vykonania služby zo strany pomocníka automaticky poukázané na platformový účet pomocníka najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany pomocníka.

5.               Zadávateľ práce, pomocník ako aj prevádzkovateľ platformy vyjadrujú svoj výslovný súhlas s tým, že v prípade, ak bude/budú služba/služby zo strany pomocníka poskytnutá/é v prospech zadávateľa práce, a to v súlade a na základe s ustanoveniami a účelom tejto platformy, súhlasia tak zadávateľ práce  ako aj pomocník s tým, aby si prevádzkovateľ platformy účtoval za takto poskytnuté sprostredkovanie služieb províziu vo výške 20 % z celkovej sumy finančných prostriedkov zadávateľa práce z jeho platformového účtu, ktoré má prevádzkovateľ za poskytnuté služby pomocníkovi vyplatiť na jeho účet. K takejto provízii prevádzkovateľa sa prirátajú ešte transakčné poplatky, ktoré musel prevádzkovateľ platformy pri realizácii platobných operácií vynaložiť a ktoré bol povinný uhradiť prevádzkovateľovi platobnej brány platformy. Zvyšná suma po odrátaní dohodnutej provízie v prospech prevádzkovateľa platformy ako aj po odrátaní transakčných poplatkov, ktoré musel prevádzkovateľ platformy pri realizácii platobných operácií vynaložiť a ktoré bol povinný uhradiť prevádzkovateľovi platobnej brány platformy, bude v celom rozsahu poukázaná na platformový účet pomocníka, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany pomocníka. Tieto peňažné prostriedky budú na účte pomcníka vedené iba virtuálne. V prípade, ak bude pomocník požadovať vyplatenie týchto virtuálnych peňažných prostriedkov vedených na svojom platformovom účte, požiada prevádzkovateľa platformy o ich vyplatenie na jeho bankový účet a prevádzkovateľ platformy mu ich v takomto prípade bez zbytočného odkladu (najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov) poukáže na jeho účet v súlade s ustanoveniami týchto VOP, .

6.               V prípade, ak zadávateľ práce zruší svoj platformový účet, bude mu zostatková suma po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP vrátená bez zbytočného odkladu späť na jeho účet.

7.               V prípade, ak zadávateľ práce získal od prevádzkovateľa akýkoľvek bonus v podobe peňažných prostriedkov nad rámec vložených peňažných prostriedkov na jeho platformovom účte a zadávateľ práce nevyužil v celom rozsahu a v súlade s podmienkami udeleného bonusu služby prostredníctvom platformy, na ktoré sa predmetný finančný bonus vzťahoval, nemá v takomto prípade zrušenia platformového účtu nárok na vyplatenie takto udeleného finančného bonusu spolu s peňažnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na jeho platformovom účte v čase jeho zrušenia.

ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY

 

1.              Prevádzkovateľ platformy nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených medzi zadávateľom práce a pomocníkom, poprípade akoukoľvek inou treťou osobou dotknutou týmto vzťahom zadávateľa práce a pomocníka, ktoré vznikli medzi týmito zmluvnými stranami v dôsledku činnosti na platforme. Prevádzkovateľ platformy v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie alebo neplnenie dohôd uzavretých medzi zadávateľom práce a pomocníkom, poprípade akoukoľvek inou treťou osobou dotknutou týmto vzťahom zadávateľa práce a peomocníka.  

2.              Činnosť prevádzkovateľa spočíva v možnosti bezplatného zriadenia profilu zadávateľa práce ako aj pomocníka na platforme, na základe čoho môže zadávateľ práce využiť prostredníctvom platformy akékoľvek služby akéhokoľvek pomocníka, ktorý je na platforme zaregistrovaný. Počas celého tohto procesu nenesie prevádzkovateľ platformy zodpovednosť za žiadne porušenia povinnosti zadávateľa práce ako aj pomocníka voči tretím osobám, ktoré im vyplývajú jednak z týchto VOP ako aj z príslušných ustanovení právnych predpisov. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť iba za škodu ním priamo zavinenú, ako aj zodpovednosť za poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov na účet pomocníka v prípade vykonania objednanej služby v prospech zadávateľa práce alebo späť na účet zadávateľa práce v prípade zrušenia jeho profilu na platforme v prípade, že na jeho účte sú zvyšné peňažné prostriedky, avšak pri zohľadnení platobných podmienok vyplývajúcich z týchto VOP.

3.              Všetky informácie a skutočnosti uvedené na profile zadávateľa práce alebo pomocníka sú informáciami, ktoré poskytuje zadávateľ práce alebo peomocník a prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť.Prevádzkovateľ neručí za splnenie akýchkoľvek záväzkov zadávateľa práce alebo pomocníka voči tretím osobám. V prípade potreby si preto musí dotknutá tretia osoba uplatňovať svoje práva alebo oprávnenia výhradne u zadávateľa práce alebo pomocníka.

4.              Prevádzkovateľ platformy nie je v pracovnoprávnom ako ani inom obdobnom pracovnom vzťahu k pomocníkoci, ktorí majú na jeho platforme uverejnený svoj vlastný profil, nijakým spôsobom nezodpovedá za plnenia ich záväzkov vo vzťahu k zadávateľovi práce, za prípadne spôsobenú škodu spôsobenú zadávateľovi práce pomocníkom a to ani v prípade, ak nebude zadávateľ práce spokojný s poskytnutými službami pomocníka, ktoré prevádzkovateľ platformy nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.

5.              Prevádzkovateľ platformy neposkytuje žiadne služby pomocníka. Prevádzkovateľ platformy je iba sprostredkovateľom zmluvného vzťahu, ktorý v prípade záujmu môže prostredníctvom platformy vzniknúť medzi zadávateľom práce a pomocníkom, a to v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP. Obsah zmluvného vzťahu závisí výhradne len od dohody zadávateľa práce a peomocníka.

6.              Prevádzkovateľ platformy nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah profilu pomocníka uverejneného na jeho platforme, prostredníctvom ktorého poskytuje zadávateľom práce svoje služby a za ktorých rozsah a kvalitu zodpovedá výhradne daný pomocník.

7.              Zadávateľia prác môžu za každým poskytnutím služby pomocníkom daného pomocníka ohodnotiť a takýmto spôsobom buď dané služby pomocníka odporučiť, alebo naopak dané služby pomocníka ohodnotiť ako nedostatočné, čo v konečnom dôsledku má prinútiť pomocníkov registrovaných na platforme k tomu, aby svoje služby poskytovali svedomito, riadne a v súlade s týmito VOP.

8.              Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť a ani nemôže v nijakom prípade ovplyvniť výšku požadovanej odplaty za poskytnuté služby pomocníkom, ktoré sú výhradne stanovené pomocníkom a na výške ktorej sa musí pomocník so zadávateľom práce zhodnúť. V prípade vzniku následných rozporov medzi zadávateľom práce a petsitterom ohľadne výšky odmeny za poskytnuté služby bude rozhodujúca výška odmeny za poskytnutie služby na profile pomocníka v čase, kedy došlo k uskutočneniu danej služby pomocníka v prospech zadávateľa práce.

9.              Zdávateľ práce ako aj pomocník berú na vedomie a súhlasia s tým, že prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody počas poskytovania služieb zo strany pomocníka, a to akýchkoľvek škôd spôsobených na majetku pomocníka, zadávateľa práce, poprípade inej tretej osobe, zraneniu akýchkoľvek osôb a pod. Pomocník ako aj zadávateľ práce berú týmto na vedomie, že v prípade takto vzniknutých škôd na majetku alebo na zdraví nie je prevádzkovateľ platformy v žiadnom prípade zodpovednostným subjektom a že za takto vzniknutú škodu zodpovedajú sami podľa a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.           Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči tretím osobám za reklamu či propagáciu určitých služieb alebo tovarov  pomocníka, poprípade uvedeniu akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom profilu pomocníka na platforme.Prevádzkovateľ taktiež nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo formu jednotlivých údajov alebo informácií uverejnených na platforme zadávateľov prác a pomocníkov alebo za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov a informácií uverejnených zadávateľmi práce a pomocníkmi na platformea nenesie ani zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla tretej osobe vzniknúť z dôvodu prehliadania si takýchto údajov ako aj informácií na profiloch zádávateľov prác a pomocníkov uverejnených na platforme.

11.           Zadávateľ práce, pomocník alebo akýkoľvek užívateľ platformy tým, že voľne a bezplatne využíva platformu potvrdzuje, že prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mu mohla užívaním platformy akokoľvek bez priameho zavinenia prevádzkovateľa vzniknúť. Prevádzkovateľ taktiež nijako nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu spôsobenou dočasným alebo úplným výpadkom alebo nefunkčnosťou platformy, ktoré nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť a taktiež nezodpovedá nijakým spôsobom za vzniknutú škodu v prípade, ak takáto škoda vznikla v dôsledku skutočnosti vyššej moci, ktoré prevádzkovateľ platformy nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť.

12.           Prevádzkovateľ platformy taktiež nijakým spôsobom nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľom platformy vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na platforme, škody spôsobené prerušením prevádzky platformy, poruchou platformy, počítačovými vírusmi prípadne za škodu vzniknutú v dôsledku straty dát.

13.           Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv tretích osôb, ktoré boli porušené konaním akéhokoľvek subjektu registrovaného na platforme a ktorý takéto autorské práva inej tretej osoby porušil zverejnením určitého obsahu na svojom profile umiestnenom na platforme prevádzkovateľa.

14.           Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za iné skutočnosti, ktoré sú uvedené v iných článkoch týchto VOP a z ktorých priamo alebo nepriamo vyplýva, že za takéto skutočnosti prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

 

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.              Zmluvný vzťah, ktorý vytvorením profilu zadávateľa práce na platforme prevádzkovateľa vznikne medzi prevádzkovateľom platformy a zadávateľom práce vznikne na dobu neurčitú, a to odo dňa registrácie a vytvorenia profilu na platforme. Zadávateľ práce má právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu a tým aj svoj profil na platforme, čím tento zmluvný vzťah medzi zadávateľom práce a prevádzkovateľom platformy zanikne.

2.              Zmluvný vzťah, ktorý vytvorením profilu pomocníka na platforme prevádzkovateľa vznikne medzi prevádzkovateľom platformy a pomocníkom vznikne na dobu neurčitú, a to odo dňa registrácie a vytvorenia profilu na platforme. Pomocník má právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu a tým aj svoj profil na platforme, čím tento zmluvný vzťah medzi pomocníkom a prevádzkovateľom platformy zanikne.

3.              Prevádzkovateľ platformy je oprávnený v prípadoch uvedených v týchto VOP zrušiť registráciu zadávateľa práce alebo pomocníka aj počas trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom platformy a zadávateľom práce alebo pomocníkom.

4.              Zadávateľ práceomocník alebo akýkoľvek iný prípadný užívateľ platformy vyjadruje svoj súhlas s tým, že všetky oznámenia alebo informácie bude od prevádzkovateľa platformy prijímať iba v elektronickej forme.

5.              Prevádzkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje všetkých subjektov, ktoré sa určitým spôsobom zúčastňujú na platforme prevádzkovateľa, a to v zmysle príslušného zákona o ochrane osobných údajov. Jednotlivé subjekty využívajúce služby platformy, najmä však zadávatelia prác ako aj pomocnici, ktorí sa zaregistrujú na platforme a vytvoria si na platforme svoj profil, udeľujú prevádzkovateľovi platformy svoj súhlas so spracúvaním ich osobných údajov, ktoré sú povinní pri zaregistrovaní sa na platforme vyplniť, prípadne ktoré musia vyplniť za iným účelom využívania platformy. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujú jednotlivé subjekty za účelom riadneho fungovania platformy ako aj za účelom transparentnosti. Subjekt užívajúci platformu, ktorý za účelom registrácie na platforme alebo za akýmkoľvek iným účelom poskytne osobné údaje prevádzkovateľovi platformy potvrdzuje, že tieto poskytnuté osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol prevádzkovateľom platformy poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

6.              Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na platformu ani bezchybnosť a bezpečnosť platformy.

4.              Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s využívaním platformy sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a subsidiárne aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup na platformu ako aj jej použitie realizované. Prípadné spory, ktoré by mohli na základe alebo v súvislosti s využívaním služieb platformy v budúcnosti vzniknúť, bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

5.              Pokiaľ je alebo sa v budúcnosti stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa primerane použije ustanovenie zákona, ktorého zmysel a účel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého z ustanovení týchto VOP však nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.

6.              Prevádzkovateľ platformy môže v prípade potreby znenie týchto VOP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ platformy bude v takomto prípade informovať všetkých užívateľov platformy, najmä však zadávateľov prác alebo pomocníkov, ktorí sú na platforme zaregistrovaní a ktorí majú na platforme vytvorený profil o zmene VOP uverejnením oznámenia o ich zmene a ich aktuálnom znení na platforme, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohli všetci užívatelia platformy bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť. Nové aktuálne znenie VOP nadobúda účinnosť okamihom ich zverejnenia na platforme a takéto nové znenie VOP v celom rozsahu nahrádza ich predchádzajúce znenie.

 

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.12.2016.