Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.               Prevádzkovateľ tejto webovej platformy www.klepeto.com (ďalej len „platforma“), ktorým je: Waro land s.r.o., IČO: 46 857 401, so sídlom Rudná 231, 048 01 Rudná, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 30879/V(ďalej len „prevádzkovateľ“) sa rozhodol poskytnúť vám milí priatelia a milovníci domácich zvierat príležitosť, aká je už v zahraničí väčšinou samozrejmosťou a to poskytnutie starostlivosti o vašich domácich miláčikov počas času, po ktorý sa im nemôžete buď dostatočne venovať, alebo ste odcestovaní, máte prípadne zdravotné problémy a iné situácie, počas ktorých si síce vaši domáci miláčikovia zaslúžia určitú pozornosť alebo starostlivosť, avšak vy im túto pozornosť alebo starostlivosť nemôžete dostatočne poskytnúť. Práve preto je tu naša platforma ktorá vám pomôže nájsť tú správnu osobu, ktorá sa o vášho domáceho miláčika postará poprípade poskytne vám aj iné dodatočné služby, ktoré daná osoba poskytuje (ďalej len „petsitter“).

2.              Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú všeobecnejšou úpravou vzťahov ako aj vzájomných práv a povinností všetkých subjektov (prevádzkovateľa webovej platformy, petsitterov, majiteľov domácich zvierat a akýchkoľvek iných subjektov používajúcich webovú platformu prevádzkovateľa), ktoré pri používaní tejto webovej platformy medzi týmito subjektmi vznikli, môžu vzniknúť alebo v budúcnosti vzniknú. Používaním platformy potvrdzujú všetky subjekty, že sa s týmito VOP vopred oboznámili a že s nimi vyjadrujú súhlas. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený v prípade potreby tieto VOP kedykoľvek zmeniť. V takomto prípade sa prevádzkovateľ platformy zaväzuje tieto nové VOP zverejniť na platforme bez zbytočného odkladu, čím tieto nové VOP nadobudnú svoju platnosť a účinnosť.

3.              V prípade záujmu petsittera o poskytovanie svojich služieb prostredníctvom platformy je potrebné, aby si petsitter vytvoril svoj profil zaregistrovaním sa na tejto platforme (ak ešte nemá svoj profil na platforme vytvorený), kde vyplní všetky potrebné údaje o svojej osobe ako aj o svojich službách (ktorými sú napr. venčenie domáceho zvieraťa, stráženie domáceho zvieraťa, vyzdvihnutie domáceho zvieraťa z miesta určenia, tréning domáceho zvieraťa na stanovený účel, starostlivosť o domáce zviera v podobe strihania, kúpania, česania a iné podobné služby), uverejní svoju fotografiu alebo logo aby nebol „anonymný“, uvedie rôzne typy svojich služieb, ktoré bude pre majiteľov domácich zvierat prostredníctvom tejto platformy poskytovať a na ktorom bude taktiež uverejnené, akú odplatu požaduje za poskytnutie týchto svojich služieb. Petsitterom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, spôsobilá na právne úkony (v prípade, ak petsitter nemá v čase zaregistrovania sa alebo v čase poskytovania svojich služieb vek minimálne 18 rokov, vytvorením si svojho profilu na platforme potvrdzuje, že služby, ktoré bude prostredníctvom platformy poskytovať budú poskytované vždy so súhlasom a vedomím svojho zákonného zástupcu poprípade inej osoby, ktorá takúto osobu zastupuje pri právnych úkonoch, pričom táto s týmto ustanovením vyjadruje svoj výslovný súhlas) a ktorá sa prostredníctvom tejto platformy zaväzuje poskytovať svoje zverejnené služby osobne, svedomito, riadne a za vopred uverejnenú odmenu za poskytnutie týchto služieb. Zaregistrovaním sa na platforme a zriadením si svojho profilu vzniká medzi prevádzkovateľom platformy a petsitterom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito VOP. Petsitter zaregistrovaním sa na tejto platforme a vytvorením si svojho profilu na platforme vyjadruje taktiež svoj súhlas so znením týchto VOP a s podmienkami v nich uvedenými.

4.              Majiteľ domáceho zvieraťa je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony (v prípade, ak majiteľ zvieraťa nemá v čase zaregistrovania sa alebo v čase objednávania si služieb prostredníctvom platformy vek minimálne 18 rokov, vytvorením si svojho profilu na platforme potvrdzuje, že služby, ktoré si bude prostredníctvom platformy objednávať, budú objednávané vždy so súhlasom a vedomím svojho zákonného zástupcu poprípade inej osoby, ktorá takúto osobu zastupuje pri právnych úkonoch, pričom táto s týmto ustanovením vyjadruje svoj výslovný súhlas) a ktorá využitím služieb platformy prejavuje svoj záujem o poskytnutie služieb niektorého z petsitterov, ktorý má na platforme zriadený svoj profil a ktorý je na platforme riadne zaregistrovaný. Využitím akejkoľvek služby niektorého z registrovaných petsitterov prostredníctvom tejto platformy vzniká medzi majiteľom zvieraťa a petsitterom zmluvný vzťah, ktorý sa riadi týmito VOP. Majiteľ zvieraťa využitím služieb niektorého z petsitterov prostredníctvom tejto platformy vyjadruje taktiež svoj súhlas so znením týchto VOP a s podmienkami v nich uvedenými.

5.              Prevádzkovateľ platformy sa zaväzuje, že bude platformu prevádzkovať a zabezpečovať administratívnu činnosť platformy tak, aby mohli byť služby poskytované petsittermi a služby vyžadované majiteľmi zvierat poskytované bez zbytočných prieťahov a aby bola komunikácia všetkých strán zabezpečená prostredníctvom platformy tak, aby mohlo dôjsť k poskytnutiu takýchto požadovaných služieb prostredníctvom platformy. Prevádzkovateľ platformy sa taktiež zaväzuje, že bude zabezpečovať riadny a ničím nerušený chod platformy ako aj riadnu realizáciu úhrad spojených s poskytnutými službami petistterov pre majiteľov zvierat po tom, čo boli tieto služby vykonané a to v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP.

6.              Ak niektoré vzťahy ako aj práva alebo povinnosti vzniknuté medzi subjektmi používajúcimi platformu prevádzkovateľa nebudú upravené týmito VOP, budú sa takéto vzťahy ako aj práva alebo povinnosti vzniknuté medzi subjektmi používajúcimi platformu prevádzkovateľa spravovať príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, ktoré sú týmto vzťahom svojim obsahom a účelom najbližšie.

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA, PRÁVA A POVINNOSTI

 

1.              Majiteľ zvieraťa, ktorý je zaregistrovaný na platforme a ktorý má záujem o poskytnutie služieb niektorého zo zaregistrovaných petsitterov, môže za týmto účelom takéhoto petsittera prostredníctvom platformy skontaktovať. 

2.              V prípade, ak má majiteľ zvieraťa vloženú na svojom zriadenom platformovom účte minimálne sumu vo výške 10 Eur, môže pomocou platformy požiadať akéhokoľvek petsittera ktorého si pomocou platformy vyhľadal, aby mu ten po ich dohode prostredníctvom platformy poskytol ním požadované služby petsittera za vopred známu a tým pádom aj dohodnutú odmenu za poskytnutie týchto služieb. Na tento účel vyplní majiteľ zvieraťa určený formulár, v ktorom si vyberie nielen daného petsittera ale taktiež služby, ktoré od daného petsittera požaduje.

3.              V prípade, že sa majiteľ zvieraťa s vybraným petsitterom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí ním požadovanej služby zo strany petsittera, zaväzuje sa týmto petsitter vykonať pre majiteľa zvieraťa dohodnutú službu v dohodnutom čase a v dohodnutom rozsahu a majiteľ zvieraťa sa naopak zaväzuje, že v dohodnutom čase poskytne petsitterovi svoje domáce zviera, aby petsitter mohol pre majiteľa tohto zvieraťa vykonať vopred dohodnuté a odsúhlasené služby. V prípade, ak by niektorá zo strán, teda buď petsitter alebo majiteľ zvieraťa, nemohol splniť niektorú zo svojich povinností potrebných na realizáciu dohodnutých služieb petsittera v prospech majiteľa zvieraťa, musí takúto prekážku oznámiť druhej strane ako aj prevádzkovateľovi platformy bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 3 dní pred poskytnutím predmetnej služby, v opačnom prípade zodpovedá za možné porušenie svojich povinností. Prevádzkovateľ platformy v takomto prípade nezodpovedá za porušenie povinností ktorejkoľvek zo strán, čo berú obe strany na vedomie.

4.              V prípade, že sa majiteľ zvieraťa so zvoleným petsitterom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí zvolenej/zvolených službieb/služby a tieto služby boli petsitterom aj následne uskutočnené a zrealizované, súhlasí majiteľ zvieraťa s tým, aby mu prevádzkovateľ platformy z jeho zriadeného platformového účtu stiahol dohodnutú sumu za poskytnuté služby petsitterom a túto po odrátaní dohodnutej provízie za sprostredkovanie predmetnej služby zo strany prevádzkovateľa platformy a po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP poskytol petsitterovi v prospech jeho zriadeného platformového účtu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany petsittera. Tieto peňažné prostriedky budú po objednaní služby/služieb zo strany majiteľa zvieraťa stiahnuté z účtu majiteľa zvieraťa iba virtuálne (bude viditeľné, že sú rezervované v prospech petsittera, aby mu v prípade poskytnutia služby boli následne v stanovenej lehote poskytnuté v prospech jeho účtu) a tieto budú majiteľovi zvieraťa v prípade vykonania služby zo strany petsittera automaticky poukázané na platformový účet petsittera najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany petsittera.

5.              Po tom, čo bola/i poskytnutá/é služba/y zo strany petsittera v prospech majiteľa zvieraťa, má sa za to, že táto služba bola poskytnutá bez akýchkoľvek námietok zo strany majiteľa zvieraťa, na základe čoho prevádzkovateľ platformy následne poskytne petsitterovi dohodnutú odmenu podľa a v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku VOP. V prípade, že majiteľ zvieraťa alebo petsitter vyplní najneskôr v lehote do 3 dní pred poskytnutím služby storno formulár a teda z tohto dôvodu nebude objednaná služba v prospech majiteľa zvieraťa zo strany petsittera poskytnutá, nebudú majiteľovi zvieraťa z jeho platformového účtu stiahnuté virtuálne peňažné prostriedky v prospech platformového účtu petsittera v súlade s predchádzajúcim bodom tohto článku VOP a služba sa bude považovať za neposkytnutú. Majiteľ zvieraťa môže taktiež ohodnotiť petsittera v súvislosti s ním poskytnutými službami na jeho profile, avšak zaväzuje sa, že takéto zverejnenie nebude mať urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah. V prípade, ak by došlo k porušeniu tohto ustanovenia VOP, vyhradzuje si prevádzkovateľ platformy právo na to, aby takéto vyjadrenie majiteľa zvieraťa kedykoľvek stiahol z platformy. 

6.              Keďže je možné, že niektoré nezhody prípadne určitá nespokojnosť majiteľa zvieraťa s petsitterom môžu byť subjektívneho charakteru, avšak petsitter vykonal v stanovenom čase majiteľom zvieraťa požadovanú a objednanú službu, nemá táto nespokojnosť vplyv na to, že sa majiteľ zvieraťa zaväzuje za túto službu poskytnúť petsitterovi dohodnutú a stanovenú odplatu, avšak v budúcnosti už nemusí využiť služby daného petsittera. Z tohto dôvodu je preto v záujme petsitterov, aby si svoje služby vykonávali v záujme a k spokojnosti majiteľov zvierat a tí si potom aj následne objednávali ich služby prostredníctvom platformy.  V prípade, že majiteľ zvieraťa do dvoch dní po skončení petsittingu, teda odovzdaní zvieraťa petsitterom, vznesie relevantné dôkazy, že petsitting nemal zodpovednú dohodnutú kvalitu, je možné majiteľovi zvieraťa vrátiť celú sumu, ktorú zaplatil za tento pet sitting, pričom je to možné len raz u jedného konkrétneho petsittera. Relevantnosť sťažnosti posudzuje prevádzkovateľ platformy.

7.              Pri používaní platformy prevádzkovateľa sa prostredníctvom svojich vytvorených profilov tak majitelia zvierat ako aj petsitteri zaväzujú, že túto platformu budú používať tak, aby nenarušovali práva, oprávnenia a právom chránené záujmy akýchkoľvek iných tretích subjektov, aby neporušovali akékoľvek právne predpisy súvisiace s používaním platformy prevádzkovateľa, aby prostredníctvom tejto platformy nezasahovali do práv alebo oprávnených záujmov akýchkoľvek iných tretích subjektov, neprejavovali alebo nepotláčali akékoľvek náznaky rasovej, náboženskej, kultúrnej alebo inej neznášanlivosti voči tretím subjektom, aby nevkladali na platformu príspevky alebo diskusie, ktoré by mali alebo mohli mať urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah a pod.

8.              Akýkoľvek subjekt užívajúci platformu ju nesmie užívať v rozpore s týmito VOP, spôsobom ktorý by mohol poškodiť prevádzkovateľa platformy poprípade iné subjekty a je povinný ju užívať len v takom rozsahu, ktorý nebude na úkor práv a právom chránených záujmov iných subjektov užívajúcich platformu a ktorý bude v súlade s jej určením a technickými možnosťami.

9.              Prístup na platformu a jej používanie je bezplatné. Všetky subjekty používajúce platformu však samé znášajú ich vlastné náklady, ktoré im v súvislosti s jej užívaním vznikli a ktorými sú najmä náklady spojené s internetovým pripojením a pod. Tieto vzniknuté náklady si všetky subjekty používajúce platformu hradia samé a to podľa dohodnutých podmienok s ich dodávateľmi takýchto služieb.

10.           Každý subjekt, ktorý prostredníctvom tejto platformy je povinný zverejniť údaje vyžadované pri registrácii na platforme prípadne vytvorení profilu a pod. je povinný uviesť úplné, pravdivé, presné a správne údaje. V prípade, že takýto subjekt neuvedie úplné, pravdivé, presné a správne údaje, prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo iné následky, ktoré už buď vznikli alebo by mohli iným subjektom z tohto dôvodu vzniknúť.

11.           Práva a povinnosti prevádzkovateľa platformy:

·         Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že akékoľvek údaje získané od subjektov využívajúcich a registrovaných na platforme bude využívať iba na prevádzkové potreby platformy a že tieto údaje neposkytne akýmkoľvek iným tretím osobám, ktoré nemajú oprávnenie na ich použitie.

·         Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude prostredníctvom platformy vyvíjať adekvátnu súčinnosť medzi majiteľom zvieraťa a petsitterom tak, aby bol dosiahnutý želaný účel majiteľa zvieraťa prostredníctvom tejto platformy na poskytnutie želaných služieb zo strany petsittera registrovaného na platforme.

·         Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na to, že v prípade závažného porušenia ktorýchkoľvek ustanovení týchto VOP alebo závažného porušenia práv a povinností súvisiacich s činnosťou petsittera alebo zo strany majiteľa zvieraťa môže prevádzkovateľ platformy na základe svojho vlastného uváženia prerušiť alebo pozastaviť členstvo a registráciu takéhoto subjektu na platforme, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia alebo výslovného udania dôvodu.

·         Prevádzkovateľ môže v prípade, že ak majiteľ zvieraťa alebo petsitter publikujú na svojom profile obsah, ktorý je v rozpore s týmito VOP vyzvať majiteľa zvieraťa alebo petsittera na odstránenie týchto nedostatkov a v prípade, že majiteľ zvieraťa alebo petsitter takejto výzve prevádzkovateľa platformy bez zbytočného odkladu nevyhovejú, môže prevádzkovateľ zrušiť registráciu takéhoto majiteľa zvieraťa alebo petsittera na platforme.

·         Prevádzkovateľ má oprávnenie kedykoľvek vyzvať majiteľa zvieraťa alebo petsittera na predloženie dokladov alebo iných materiálov, poprípade preukázanie skutočností ktoré v prípade potreby a nutnosti potvrdia skutočnosti a tvrdenia uvádzané na profile majiteľa zvieraťa alebo petsittera. V prípade, ak sa preukáže, že skutočnosti, tvrdenia alebo informácie zverejnené na profile majiteľa zvieraťa alebo petsittera sú nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce, urážlivé a pod., vyhradzuje si prevádzkovateľ platformy právo na to, že takéto skutočnosti zverejnené na profile majiteľa zvieraťa alebo petsittera nemusí zverejniť, poprípade že zverejnenie týchto skutočností alebo informácií môže prevádzkovateľ platformy priamo sám odstrániť alebo zrušiť.

·         Prevádzkovateľ neručí za splnenie akýchkoľvek záväzkov majiteľa zvieraťa alebo petsittera voči tretím osobám ako aj voči ním navzájom. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za súlad a pravdivosť údajov uvedených na profile majiteľa zvieraťa alebo petsittera so skutočnosťou, ktoré sú uverejnené na platforme prevádzkovateľa.

12.           Práva a povinnosti majiteľa zvieraťa alebo petsittera:

·         Každý subjekt, ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, je povinný na tomto profile vystupovať pod jeho skutočným menom a musí prevádzkovateľovi poskytnúť skutočné a pravdivé údaje, ktoré je potrebné vyplniť pri registrácii subjektu na platforme a k vytvoreniu jeho profilu.

·         Každý subjekt, ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, je zodpovedný za všetku aktivitu, ktorá sa na jeho profile uskutočňuje.

·         Majiteľ zvieraťa alebo petsitter, ktorý si na platforme vytvoril svoj vlastný profil, nie je oprávnený na tomto profile umiestňovať taký obsah, ktorý by poškodzoval alebo bol v budúcnosti spôsobilý poškodiť práva alebo právom chránené záujmy iných tretích osôb.

·         Pred využívaním služieb platformy sa najprv vyžaduje vytvorenie vlastného profilu majiteľa zvieraťa alebo petsittera. V prípade záujmu o poskytnutie služieb petsittera je potrebné zo strany majiteľa zvieraťa vyplnenie elektronického formulára, na základe ktorého možno požadovať od zvoleného petsittera poskytnutie jeho služieb. Po odsúhlasení a prijatí elektronického formulára na poskytnutie služieb petsittera zo strany petsittera môžu byť predmetné služby petsitterom poskytnuté v prospech majiteľa zvieraťa, a to v súlade a za podmienok ustanovených týmito VOP a vyplneným elektronickým formulárom.

·         Petsitter ako aj majiteľ zvieraťa sa zaväzujú, že všetku komunikáciu a objednávky týkajúce a súvisiace s poskytovaním služieb petsittera, ku ktorému sa dostali pomocou platformy prevádzkovateľa, budú výhradne prostredníctvom tejto platformy prevádzkovateľa a teda nebudú ju obchádzať. Petsitter sa vytvorením profilu na platforme zaväzuje, že nebude svoje služby poskytovať a ponúkať majiteľom zvierat, ku ktorým sa dostal pomocou platformy prevádzkovateľa mimo platformy a že ju nebude takýmto spôsobom obchádzať. V prípade, ak budú vyššie uvedené skutočnosti zo strany petsittera ako aj majiteľa zvieraťa porušené, teda petsitter už známemu majiteľovi zvieraťa ponúkne alebo poskytne svoje služby nepriamo – pomimo a nie priamo prostredníctvom platformy, poprípade majiteľ zvieraťa už známeho petsittera skontaktuje za účelom poskytnutia jeho služieb mimo platformy prevádzkovateľa, porušia tým tieto VOP a zaväzujú sa v takom prípade zaplatiť prevádzkovateľovi platformy zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každé takéto jednotlivé porušenie týchto VOP.

·         Petsitter ako aj majiteľ zvieraťa sa zaväzujú poskytnúť prevádzkovateľovi platformy všetky potrebné informácie a podklady, ktoré sú potrebné pre naplnenie ich povinností v súlade s týmito VOP.

·         Petsitter musí v prípade, že o to prevádzkovateľ platformy požiada, oznámiť prevádzkovateľovi platformy bez zbytočného odkladu, či objednávku služieb zo strany majiteľa zvieraťa prijal, odmietol, prípadne ju už splnil a pod., aby si mohol taktiež prevádzkovateľ náležite splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z týchto VOP voči majiteľovi zvieraťa ako aj petsitterovi.

·         Majiteľ zvieraťa je povinný na svojom profile uverejnenom na platforme uvádzať pravdivé údaje o svojom domácom zvierati, ako sú napr. jeho veľkosť, rozmery, povahové vlastnosti, vek, potrebné informácie týkajúce sa zdravotného stavu, očkovaní a pod.

·         Petsitter je povinný byť plne spôsobilý k poskytovaniu služieb, ktoré sú uverejnené na jeho profile a ku ktorým sa prostredníctvom tohto portálu a po dohode s majiteľom zvieraťa zaväzuje. Týmito službami môžu byť napr. venčenie domáceho zvieraťa, stráženie domáceho zvieraťa, vyzdvihnutie domáceho zvieraťa z miesta určenia, tréning domáceho zvieraťa na stanovený účel, starostlivosť o domáce zviera v podobe strihania, kúpania, česania a iné podobné služby.

·         Petsitter sa momentom, kedy uverejní na svojom profile poskytovanie služieb pre majiteľov zvieraťa prostredníctvom tejto platformy zaväzuje, že v prípade, ak je na poskytovanie takýchto služieb za potreby určité osobitné oprávnenie alebo povolenie vyžadované právnymi predpismi, takýmto osobitným oprávnením alebo povolením disponuje a v prípade, ak tomu tak nie je, znáša všetky právne dôsledky s tým súvisiace. V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť za porušenie právnych povinností zo strany petsittera, pretože prevádzkovateľ platformy svojvoľne nekontroluje a ani nemá povinnosť kontrolovať správnosť a pravdivosť uverejnených údajov a informácií na profile petsittera.  

·         Petsitter sa vytvorením svojho profilu na platforme prevádzkovateľa zaväzuje, že disponuje dostatočnými znalosťami a skúsenosťami na poskytovanie služieb, ktoré sú na jeho profile uverejnené a ktoré prostredníctvom tejto platformy poskytuje majiteľom zvierat. Za porušenie takejto povinnosti petsittera nesie petsitter plnú zodpovednosť.

·         Petsitter je povinný na vlastné nebezpečenstvo informovať sa u majiteľa zvieraťa pred tým, ako mu poskytne svoje služby o prípadnom zdravotnom stave zvieraťa, poprípade potvrdenia o absolvovaní predpísaných veterinárnych vyšetrení, poprípade o poskytnutie informácií o charakterových vlastnostiach zvieraťa alebo iných neobvyklých zvykoch zvieraťa, ktoré by mohli prípadne viesť ku ohrozeniu zdravotného stavu zvieraťa počas poskytovania služieb zo strany petsittera, spôsobeniu rôznych škôd na majetku petsittera, majiteľa zvieraťa poprípade inej tretej osoby, zraneniu akýchkoľvek osôb a pod.

·         Petsitter je taktiež povinný na vlastné nebezpečenstvo informovať sa u majiteľa zvieraťa a vyžiadať si od neho pred tým, ako mu poskytne svoje služby, pokyny týkajúce sa požadovaného postupu v prípade predpokladaných zdravotných problémov zvieraťa či iných predpokladaných udalostí, ktoré vzhľadom na povahu, zdravotný stav a iné okolnosti možno predpokladať ako aj informovať sa u majiteľa zvieraťa, ako v takom prípade postupovať a ako vyriešiť prípadné finančné náklady s tým súvisiace a pod.  V takomto prípade nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť za porušenie týchto povinností zo strany petsittera, čo berie petsitter ako aj majiteľ zvieraťa na vedomie.

·         Petsitter sa zaväzuje, že bude počas výkonu svojich služieb poskytovať majiteľovi zvieraťa aspoň 1x za deň informáciu o tom, ako prebieha poskytovanie jeho služieb a či je všetko v poriadku tak, aby mal majiteľ zvieraťa dostatočné informácie o aktuálnom stave zvieraťa. Takúto informáciu môže petsitter poskytnúť majiteľovi zvieraťa buď sms správou, e-mailom, telefonicky, prostredníctvom dohodnutej sociálnej siete ako FB, whatsup, viber a pod., alebo aj zaslaním obrazovej správy na mobilné zariadenie majiteľa zvieraťa poprípade na e-mail majiteľa zvieraťa. Obe strany sa môžu taktiež dohodnú, že petsitter takúto povinnosť nemá a v takomto prípade sa toto ustanovenie VOP na petsittera nevzťahuje.

·         V prípade, ak počas poskytovania služieb petsitterom nastanú nepredpokladané zdravotné problémy zvereného zvieraťa, poprípade nastanú iné skutočnosti, kedy bude zdravotný stav zvieraťa vážne ohrozený, zaväzuje sa v takomto prípade petsitter bez zbytočného odkladu skontaktovať majiteľa zvieraťa a informovať ho o týchto skutočnostiach. Za porušenie týchto povinností zo strany petsittera nenesie prevádzkovateľ platformy žiadnu zodpovednosť.

·         Všetky subjekty využívajúce túto platformu sú oprávnené užívať platformu iba takým spôsobom a na taký účel, ktorý je vymedzený v predmetných ustanoveniach týchto VOP.

13.           Majiteľ zvieraťa ako aj petsitter dávajú prevádzkovateľovi platformy svoj výslovný súhlas na zverejnenie všetkých údajov nachádzajúcich sa na ich profile uverejnenom na platforme prevádzkovateľa, ktorých obsah alebo význam nie je žiadnym spôsobom anonymný a ktoré môžu byť verejne prístupné prostredníctvom platformy prevádzkovateľa iným tretím subjektom. Z tohto dôvodu sa preto nevyžaduje od majiteľa zvieraťa alebo petsittera udelenie žiadneho iného dodatočného súhlasu pre prevádzkovateľa platformy.

14.           Všetci užívatelia platformy, majitelia zvierat, petsitteri ako aj iné tretie subjekty využívajúce platformu vyhlasujú, že si tieto VOP pozorne prečítali a že všetku činnosť, ktorú budú na platforme uskutočňovať bude v súlade s týmito VOP a že v prípade, ak tomu tak nebude, nesú v celom rozsahu zodpovednosť za takéto svoje konanie, za ktoré prevádzkovateľ platformy žiadnym spôsobom nezodpovedá.

15.           Každý užívateľ platformy, majitelia zvierat, petsitteri ako aj iné tretie subjekty využívajúce platformu vyhlasujú, že tieto VOP v celom rozsahu akceptujú.

 

PLATBY, PLATOBNÉ PODMIENKY, POPLATKY

 

1.               Prevádzkovateľ sa zaväzuje a týmito VOP garantuje, že registrácia na platforme je bezplatná, a to tak pre majiteľov zvierat ako aj pre petsitterov.

2.               Majiteľ zvieraťa, ktorý je zaregistrovaný na platforme a ktorý má záujem o poskytnutie služieb niektorého zo zaregistrovaných petsitterov, môže za týmto účelom takéhoto petsittera prostredníctvom platformy skontaktovať.

3.               V súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP môže majiteľ zvieraťa pomocou platformy požiadať akéhokoľvek petsittera ktorého si pomocou platformy vyhľadal, aby mu ten po ich dohode prostredníctvom platformy poskytol ním požadované služby petsittera za vopred známu a tým pádom aj dohodnutú odmenu. Pred objednaním si konkrétnej služby/ieb zo strany majiteľa zvieraťa od konkrétneho petsittera musí mať majiteľ zvieraťa vloženú na svojom zriadenom platformovom účte minimálne sumu vo výške 20 Eur. Následne na to môžemajiteľ zvieraťa pomocou platformy skontaktovať akéhokoľvek petsittera za účelom poskytnutia jeho služieb v prospech majiteľa zvieraťa, ktoré budú presne špecifikované v určenom formulári, v ktorom si vyberie nielen daného petsittera ale taktiež konkrétne služby petsittera, ktoré od neho požaduje.  

4.               V prípade, že sa majiteľ zvieraťa so zvoleným petsitterom prostredníctvom platformy dohodne na poskytnutí zvolenej/zvolených služby/služieb a tieto služby boli petsitterom aj následne uskutočnené a zrealizované, súhlasí majiteľ zvieraťa s tým, aby mu prevádzkovateľ platformy z jeho zriadeného platformového účtu stiahol dohodnutú sumu za poskytnuté služby petsitterom a túto po odrátaní dohodnutej provízie za sprostredkovanie predmetnej služby zo strany prevádzkovateľa platformy a po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP poskytol petsitterovi v prospech jeho zriadeného platformového účtu najneskôr v lehote 7 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany petsittera. Tieto peňažné prostriedky budú po objednaní služby/služieb zo strany majiteľa zvieraťa stiahnuté z účtu majiteľa zvieraťa iba virtuálne (bude viditeľné, že sú rezervované v prospech petsittera, aby mu v prípade poskytnutia služby boli následne v stanovenej lehote poskytnuté v prospech jeho účtu) a tieto budú majiteľovi zvieraťa v prípade vykonania služby zo strany petsittera automaticky poukázané na platformový účet petsittera najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany petsittera.

5.               Majiteľ zvieraťa, petsitter ako aj prevádzkovateľ platformy vyjadrujú svoj výslovný súhlas s tým, že v prípade, ak bude/budú služba/služby zo strany petsittera poskytnutá/é v prospech majiteľa zvieraťa, a to v súlade a na základe s ustanoveniami a účelom tejto platformy, súhlasia tak majiteľ zvieraťa ako aj petsitter s tým, aby si prevádzkovateľ platformy účtoval za takto poskytnuté sprostredkovanie služieb províziu vo výške 20 % z celkovej sumy finančných prostriedkov majiteľa zvieraťa z jeho platformového účtu, ktoré má prevádzkovateľ za poskytnuté služby petsitterovi vyplatiť na jeho účet. K takejto provízii prevádzkovateľa sa prirátajú ešte transakčné poplatky, ktoré musel prevádzkovateľ platformy pri realizácii platobných operácií vynaložiť a ktoré bol povinný uhradiť prevádzkovateľovi platobnej brány platformy. Zvyšná suma po odrátaní dohodnutej provízie v prospech prevádzkovateľa platformy ako aj po odrátaní transakčných poplatkov, ktoré musel prevádzkovateľ platformy pri realizácii platobných operácií vynaložiť a ktoré bol povinný uhradiť prevádzkovateľovi platobnej brány platformy, bude v celom rozsahu poukázaná na platformový účet petsittera, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa poskytnutia služby zo strany petsittera. Tieto peňažné prostriedky budú na účte petsittera vedené iba virtuálne. V prípade, ak bude petsitter požadovať vyplatenie týchto virtuálnych peňažných prostriedkov vedených na svojom platformovom účte, požiada prevádzkovateľa platformy o ich vyplatenie na jeho bankový účet a prevádzkovateľ platformy mu ich v takomto prípade bez zbytočného odkladu (najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vyplatenie peňažných prostriedkov) poukáže na jeho účet v súlade s ustanoveniami týchto VOP, .

6.               V prípade, ak majiteľ zvieraťa zruší svoj platformový účet, bude mu zostatková suma po odrátaní transakčných poplatkov účtovaných prevádzkovateľovi platformy jednotlivými bankovými inštitúciami prípadne platobnou bránou v súlade s týmito VOP vrátená bez zbytočného odkladu späť na jeho účet.

7.               V prípade, ak majiteľ zvieraťa získal od prevádzkovateľa akýkoľvek bonus v podobe peňažných prostriedkov nad rámec vložených peňažných prostriedkov na jeho platformovom účte a majiteľ zvieraťa nevyužil v celom rozsahu a v súlade s podmienkami udeleného bonusu služby prostredníctvom platformy, na ktoré sa predmetný finančný bonus vzťahoval, nemá v takomto prípade zrušenia platformového účtu nárok na vyplatenie takto udeleného finančného bonusu spolu s peňažnými prostriedkami nachádzajúcimi sa na jeho platformovom účte v čase jeho zrušenia.

ZODPOVEDNOSTNÉ VZŤAHY

 

1.              Prevádzkovateľ platformy nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených medzi majiteľom zvieraťa a petistterom, poprípade akoukoľvek inou treťou osobou dotknutou týmto vzťahom majiteľa zvieraťa a petsittera, ktoré vznikli medzi týmito zmluvnými stranami v dôsledku činnosti na platforme. Prevádzkovateľ platformy v takomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie alebo neplnenie dohôd uzavretých medzi majiteľom zvieraťa a petistterom, poprípade akoukoľvek inou treťou osobou dotknutou týmto vzťahom majiteľa zvieraťa a petsittera.  

2.              Činnosť prevádzkovateľa spočíva v možnosti bezplatného zriadenia profilu majiteľa zvieraťa ako aj petsittera na platforme, na základe čoho môže majiteľ zvieraťa využiť prostredníctvom platformy akékoľvek služby akéhokoľvek petsittera, ktorý je na platforme zaregistrovaný. Počas celého tohto procesu nenesie prevádzkovateľ platformy zodpovednosť za žiadne porušenia povinnosti majiteľa zvieraťa ako aj petsitteravoči tretím osobám, ktoré im vyplývajú jednak z týchto VOP ako aj z príslušných ustanovení právnych predpisov. Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť iba za škodu ním priamo zavinenú, ako aj zodpovednosť za poukázanie poskytnutých finančných prostriedkov na účet petsittera v prípade vykonania objednanej služby v prospech majiteľa zvieraťa alebo späť na účet majiteľa zvieraťa v prípade zrušenia jeho profilu na platforme v prípade, že na jeho účte sú zvyšné peňažné prostriedky, avšak pri zohľadnení platobných podmienok vyplývajúcich z týchto VOP.

3.              Všetky informácie a skutočnosti uvedené na profile majiteľa zvieraťa alebo petsittera sú informáciami, ktoré poskytuje majiteľ zvieraťa alebo petsitter a prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za ich správnosť a úplnosť.Prevádzkovateľ neručí za splnenie akýchkoľvek záväzkov majiteľa zvieraťa alebo petsittera voči tretím osobám. V prípade potreby si preto musí dotknutá tretia osoba uplatňovať svoje práva alebo oprávnenia výhradne u majiteľa zvieraťa alebo petsittera.

4.              Prevádzkovateľ platformy nie je v pracovnoprávnom ako ani inom obdobnom pracovnom vzťahu k petsitterom, ktorí majú na jeho platforme uverejnený svoj vlastný profil, nijakým spôsobom nezodpovedá za plnenia ich záväzkov vo vzťahu k majiteľom zvieraťa, za prípadne spôsobenú škodu spôsobenú majiteľovi zvieraťa petsitterom a to ani v prípade, ak nebude majiteľ zvieraťa spokojný s poskytnutými službami petsittera, ktoré prevádzkovateľ platformy nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.

5.              Prevádzkovateľ platformy neposkytuje žiadne služby petsittera. Prevádzkovateľ platformy je iba sprostredkovateľom zmluvného vzťahu, ktorý v prípade záujmu môže prostredníctvom platformy vzniknúť medzi majiteľom zvieraťa a petsitterom, a to v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP. Obsah zmluvného vzťahu závisí výhradne len od dohody majiteľa psa a petsittera.

6.              Prevádzkovateľ platformy nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah profilu petsittera uverejneného na jeho platforme, prostredníctvom ktorého poskytuje majiteľom zvierat svoje služby a za ktorých rozsah a kvalitu zodpovedá výhradne daný petsitter.

7.              Majitelia zvierat môžu za každým poskytnutím služby petsitterom daného petsittera ohodnotiť a takýmto spôsobom buď dané služby petsittera odporučiť, alebo naopak dané služby petsittera ohodnotiť ako nedostatočné, čo v konečnom dôsledku má prinútiť petsitterov registrovaných na platforme k tomu, aby svoje služby poskytovali svedomito, riadne a v súlade s týmito VOP.

8.              Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť a ani nemôže v nijakom prípade ovplyvniť výšku požadovanej odplaty za poskytnuté služby petsitterom, ktoré sú výhradne stanovené petsitterom a na výške ktorej sa musí petsitter s majiteľom zvieraťa zhodnúť. V prípade vzniku následných rozporov medzi majiteľom zvieraťa a petsitterom ohľadne výšky odmeny za poskytnuté služby bude rozhodujúca výška odmeny za poskytnutie služby na profile petsittera v čase, kedy došlo k uskutočneniu danej služby petsitterom v prospech majiteľa zvieraťa.

9.              Majiteľ zvieraťa ako aj petsitter berú na vedomie a súhlasia s tým, že prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody počas poskytovania služieb zo strany petsittera, a to akýchkoľvek škôd spôsobených na majetku petsittera, majiteľa zvieraťa, poprípade inej tretej osobe, zraneniu akýchkoľvek osôb a pod. Petsitter ako aj majiteľ zvieraťa berú týmto na vedomie, že v prípade takto vzniknutých škôd na majetku alebo na zdraví nie je prevádzkovateľ platformy v žiadnom prípade zodpovednostným subjektom a že za takto vzniknutú škodu zodpovedajú sami podľa a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.           Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči tretím osobám za reklamu či propagáciu určitých služieb alebo tovarov  petsittera, poprípade uvedeniu akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom profilu petsittera na platforme.Prevádzkovateľ taktiež nenesie akúkoľvek zodpovednosť za obsah alebo formu jednotlivých údajov alebo informácií uverejnených na platforme majiteľov zvierat a petsitterov alebo za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov a informácií uverejnených majiteľmi zvierat a petsittermi na platformea nenesie ani zodpovednosť za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla tretej osobe vzniknúť z dôvodu prehliadania si takýchto údajov ako aj informácií na profiloch majiteľov zvierat a petsitterov uverejnených na platforme.

11.           Majiteľ zvieraťa, petsitter alebo akýkoľvek užívateľ platformy tým, že voľne a bezplatne využíva platformu potvrdzuje, že prevádzkovateľ nijako nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá by mu mohla užívaním platformy akokoľvek bez priameho zavinenia prevádzkovateľa vzniknúť.Prevádzkovateľ taktiež nijako nezodpovedá za prípadne vzniknutú škodu spôsobenou dočasným alebo úplným výpadkom alebo nefunkčnosťou platformy, ktoré nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť a taktiež nezodpovedá nijakým spôsobom za vzniknutú škodu v prípade, ak takáto škoda vznikla v dôsledku skutočnosti vyššej moci, ktoré prevádzkovateľ platformy nemohol nijakým spôsobom ovplyvniť.

12.           Prevádzkovateľ platformy taktiež nijakým spôsobom nezodpovedá za škodu spôsobenú užívateľom platformy vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na platforme, škody spôsobené prerušením prevádzky platformy, poruchou platformy, počítačovými vírusmi prípadne za škodu vzniknutú v dôsledku straty dát.

13.           Prevádzkovateľ platformy nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv tretích osôb, ktoré boli porušené konaním akéhokoľvek subjektu registrovaného na platforme a ktorý takéto autorské práva inej tretej osoby porušil zverejnením určitého obsahu na svojom profile umiestnenom na platforme prevádzkovateľa.

14.           Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za iné skutočnosti, ktoré sú uvedené v iných článkoch týchto VOP a z ktorých priamo alebo nepriamo vyplýva, že za takéto skutočnosti prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

 

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1.              Zmluvný vzťah, ktorý vytvorením profilu majiteľa zvieraťa na platforme prevádzkovateľa vznikne medzi prevádzkovateľom platformy a majiteľom zvieraťa vznikne na dobu neurčitú, a to odo dňa registrácie a vytvorenia profilu na platforme. Majiteľ zvieraťa má právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu a tým aj svoj profil na platforme, čím tento zmluvný vzťah medzi majiteľom zvieraťa a prevádzkovateľom platformy zanikne.

2.              Zmluvný vzťah, ktorý vytvorením profilu petsittera na platforme prevádzkovateľa vznikne medzi prevádzkovateľom platformy a petsitterom vznikne na dobu neurčitú, a to odo dňa registrácie a vytvorenia profilu na platforme. Petsitter má právo kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu a tým aj svoj profil na platforme, čím tento zmluvný vzťah medzi petsitterom a prevádzkovateľom platformy zanikne.

3.              Prevádzkovateľ platformy je oprávnený v prípadoch uvedených v týchto VOP zrušiť registráciu majiteľa zvieraťa alebo petsittera aj počas trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom platformy a majiteľom zvieraťa alebo petsitterom.

4.              Majiteľ zvieraťa, petsitter alebo akýkoľvek iný prípadný užívateľ platformy vyjadruje svoj súhlas s tým, že všetky oznámenia alebo informácie bude od prevádzkovateľa platformy prijímať iba v elektronickej forme.

5.              Prevádzkovateľ v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje všetkých subjektov, ktoré sa určitým spôsobom zúčastňujú na platforme prevádzkovateľa, a to v zmysle príslušného zákona o ochrane osobných údajov. Jednotlivé subjekty využívajúce služby platformy, najmä však majitelia zvierat ako aj petsitteri, ktorí sa zaregistrujú na platforme a vytvoria si na platforme svoj profil, udeľujú prevádzkovateľovi platformy svoj súhlas so spracúvaním ich osobných údajov, ktoré sú povinní pri zaregistrovaní sa na platforme vyplniť, prípadne ktoré musia vyplniť za iným účelom využívania platformy. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov udeľujú jednotlivé subjekty za účelom riadneho fungovania platformy ako aj za účelom transparentnosti. Subjekt užívajúci platformu, ktorý za účelom registrácie na platforme alebo za akýmkoľvek iným účelom poskytne osobné údaje prevádzkovateľovi platformy potvrdzuje, že tieto poskytnuté osobné údaje sú správne, presné a pravdivé a že bol prevádzkovateľom platformy poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

6.              Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na platformu ani bezchybnosť a bezpečnosť platformy.

4.              Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s využívaním platformy sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) a subsidiárne aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup na platformu ako aj jej použitie realizované. Prípadné spory, ktoré by mohli na základe alebo v súvislosti s využívaním služieb platformy v budúcnosti vzniknúť, bude riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky.

5.              Pokiaľ je alebo sa v budúcnosti stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto takéhoto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa primerane použije ustanovenie zákona, ktorého zmysel a účel sa neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého z ustanovení týchto VOP však nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP.

6.              Prevádzkovateľ platformy môže v prípade potreby znenie týchto VOP kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ platformy bude v takomto prípade informovať všetkých užívateľov platformy, najmä však majiteľov zvierat alebo petsitterov, ktorí sú na platforme zaregistrovaní a ktorí majú na platforme vytvorený profil o zmene VOP uverejnením oznámenia o ich zmene a ich aktuálnom znení na platforme, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením VOP mohli všetci užívatelia platformy bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť. Nové aktuálne znenie VOP nadobúda účinnosť okamihom ich zverejnenia na platforme a takéto nové znenie VOP v celom rozsahu nahrádza ich predchádzajúce znenie.

 

 

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.12.2016.